Náš program

Hospodaření a rozvoj regionu

Současné vedení kraje složené ze sociálních demokratů a lidovců zadlužilo náš region na léta dopředu. Nebylo schopné přijmout Zásady územního rozvoje kraje, v důsledku toho se kraj nemůže rozvíjet. Nevýhodně pronajalo brněnské letiště. Vyhodilo naše peníze na další pochybné projekty o mnohých se ani nedozvíme, protože krajské stránky jsou velmi nepřehledné.

Neuznáváme život na dluh. Naši podporu mají aktivní, nezávislí a schopní lidé. Prosazujeme rychlé oddlužení kraje a hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Zavazujeme se, že nebudeme kraj více zadlužovat a zrychlíme splácení starých dluhů.

 

Podpoříme:

 

 • Snižování dluhu kraje a hospodaření s vyrovnaným či přebytkovým rozpočtem
 • Pomoc aktivním, nezávislým a schopným lidem, kteří vytvářejí hodnoty a pracovní místa
 • Zachování poštovních služeb v obcích pomocí franšízového systému (pošta v obchodě, poštovna)
 • Rozvoj dopravní infrastruktury, která je pro rozvoj kraje klíčová
 • Nastavení kvalitních, dlouhodobých pravidel pro financování měst a obcí
 • Zpeněžení nepotřebného krajského majetku
 • Účinnou propagaci kraje

Doprava

Situace v dopravě je dlouhodobě neúnosná. Silnice se často nacházejí ve velmi špatném stavu. Brnu, Břeclavi a dalším městům zoufale chybí obchvat. O rychloželeznici Brno-Vídeň či Brno-Praha se skoro přestalo mluvit. Ve veřejné dopravě mnohdy nenavazují spoje mezi kraji.

Jako Svobodní a Soukromníci budeme více investovat do oprav a rozšíření silniční sítě v kraji. Zároveň zatlačíme na Ministerstvo dopravy i skrze Asociaci krajů, aby se konečně zahájila stavba dálnice na Vídeň (D52) a dálnice na Svitavy (D43). To stejné platí o modernizace železnice. V rámci veřejné dopravy vyjednáme větší návaznost spojů mezi kraji. Pustíme konkurenci do hromadné dopravy, aby se zvýšila kvalita služeb pro cestující.

 

Podpoříme:

 

 • dostavbu životně důležitých silničních staveb jako D43 a D52
 • stavbu velkého městského okruhu v Brně
 • obchvat Břeclavi a dalších měst
 • modernizaci železniční sítě
 • vstup konkurence do veřejné dopravy
 • změnu nevýhodné smlouvy na pronájem brněnského letiště
 • zlepšování podmínek pro všechny druhy dopravy

Transparentnost a samospráva

Zpřehledníme web krajského úřadu a zveřejníme na něm veškeré smlouvy, audity a samozřejmě i rozpočet kraje. Budeme aktivně komunikovat s obcemi, aby byly přijaty nové Zásady územního rozvoje kraje a mohly se tak začít budovat důležité stavby.

Nejen živnostník či firma, ale i města a obce, potřebují pro plánování rozvoje a růstu vědět, co je čeká. Budeme usilovat o minimalizaci počtu a dosahu změn, a nastavíme kvalitní a dlouhodobá pravidla financování. Jsme také pro zveřejnění všech dokumentů souvisejících s provozem kraje.

 

Podpoříme:

 

 • Veřejně dostupné podrobné rozpočty kraje, měst a obcí
 • Zveřejnění veškerých podkladů pro jednání krajského zastupitelstva na krajském webu
 • Vstup do výběrových řízení pouze firmám s jasnou vlastnickou strukturou
 • Zveřejnění veškerých smluv uzavřených s krajem
 • Omezení dotací pro neziskové organizace, které prosazují politické cíle

Školství

Náš kraj na tom není se školstvím na příliš dobré úrovni. Přitom krajský úřad je zřizovatelem většiny středních škol. Často se zcela nesystematicky podporují všeobecná gymnázia, ačkoliv u mnohých víme, že jejich úroveň je nevalná. Zároveň nedochází ke spolupráci mezi soukromými subjekty a školami. Školy si pak žijí samy ve vlastním vakuu a vychovávají absolventy, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce.

Zavedeme oborovou optimalizaci škol, tak aby absolventi skutečně našli uplatnění na trhu práce. Umožníme širší spolupráci soukromých subjektů a škol. Budeme se podílet na změně naplněnosti tříd a školních budov, tak aby se studentům dostalo nejlepšího přístupu ke vzdělání a školní budovy byly opravdu využité. Chceme moderní školství, nikoliv zkostnatělou soustavu institucí, kde lidé pouze zabíjí čas.

 

Podpoříme:

 

 • Tlak na zrušení plošné inkluze a nastavení inkluze pouze na dobrovolné bázi (škola + rodiče)
 • Oborovou optimalizaci středních škol
 • Změnu klasifikace oborů na středních školách s ohledem na způsob ukončování
 • Spolupráci podniků, institucí a středních škol
 • Optimalizaci naplněnosti tříd a školních budov

Zdravotnictví

Zdravotnická zařízení v našem kraji trpí podfinancováním, nedostatkem personálu a mnohdy i nízkou kvalitou služeb. Například dětská nemocnice je pouze jedna na celý kraj a kapacitně již nestačí. Služby v některých zařízeních se pohybují na velmi špatné úrovni, ovšem zařízení nemůže přijmout lepší personál, neboť na něj nejsou peníze. Dohromady to dává výbušný koktail, kdy člověk přemýšlí, do kterého zařízení pojede, aby se náhodou jeho zdravotní stav ještě nezhoršil.

Chceme zachovat síť zdravotnických zařízení v kraji, ovšem prosazujeme zvýšení kvality služeb.
Za tímto účelem umožníme vstup soukromých subjektů do tohoto sektoru. Za určitých podmínek budou moci vznikat soukromé domovy s pečovatelskou službou, soukromé či polosoukromé nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Našim cílem je pacienta vyléčit. Nikoliv z něj ždímat peníze, aby se naplnily tabulky a nemocnice dostala dost peněz od státu. Pro nás stojí na prvním místě vždy pacient.

 

Podpoříme:

 

 • Zachování a rozšiřování pestré sítě zdravotnických zařízení
 • Vstup soukromého sektoru do oblasti sítě nemocnic a do oblasti záchranné služby
 • Vznik a rozšíření domácí hospicové péče a lůžkových hospiců
 • Alternativy současné Dětské nemocnice, přeměnu stávající na moderní zařízení se spoluúčastí soukromých subjektů
 • Vznik soukromých domovů s pečovatelskou službou
 • Specializaci pracovišť pro určitý typ výkonu v jednotlivých nemocnicích
 • Kvalitní záchrannou službu s dostatkem výjezdových míst
 • Možnost vybrat si za příplatek lepší stravu a lůžko v nemocnici.
 • Dohled nad transparentností veřejných zakázek ve zdravotnictví

Sport

Sport slouží nejenom k trávení volného času, ale i jako prevence proti zdravotním problémům. Krajský úřad financuje stavby školních hřišť, které však často zůstávají pro veřejnost uzavřené, ačkoliv je veřejnost financuje. Taktéž stavba a značení cyklostezek a s tím spojené další infrastruktury u nás poněkud vázne. Zároveň kraj nepřijal žádná kritéria pro dlouhodobé financování sportu a peníze tak míří do kapes lidem napojených především na sociální demokracii a lidovce.

Umožníme, aby v objektech, které zřizuje kraj, byla sportoviště otevřena široké veřejnosti. Vydáme metodiku financování mládežnického sportu, která bude měřit všem stejně. Zaměříme se na zlepšení úrovně cyklotras i s ohledem na vinařskou turistiku.

 

Podpoříme:

 

 • Vytvoření srozumitelných a dlouhodobých kritérií pro podporu sportování dětí a mládeže
 • Činnost spolků zabývajících se sportováním dětí a mládeže
 • Zlepšovaní podmínek pro sportování široké veřejnosti
 • Zpřístupnění sportovišť v objektech kraje pro všechny
 • Spolupráci s dalšími subjekty na návratu fotbalu a hokeje za Lužánky
 • Zlepšení podmínek pro rekreační cyklistiku

Sociální služby

Ačkoliv na kraji existuje metodika financování sociálních služeb, peníze často mizí na málo potřebné věci a na to nejdůležitější se zapomíná. K současné metodice vznesla námitky řada poskytovatelů sociálních služeb, ovšem vedení kraje to ignoruje. Kraj tak často financuje věci jako manželské poradny či integrační programy pro národnostní menšiny a cizince. Na asistenční a pečovatelskou službu pak už nezbývají peníze.

Změníme metodiku financování sociálních služeb. Budeme se soustředit především na asistenční a pečovatelské služby, tak aby lidé mohli, co nejdéle zůstávat u svých rodin.  Nebudeme plýtvat penězi na financování manželských poraden a integračních programů pro lidi, kteří se často ani integrovat do naší společnosti nechtějí. Zlepšíme také spolupráci s církevními organizacemi, neboť péče o nemohoucí patří stále i mezi jejich poslání. Sociální služby musí sloužit lidem, kteří je opravdu potřebují a nikoliv těm, kteří na nich chtějí pouze vydělat.

 

Podpoříme:

 

 • Vznik nové metodiky financování sociální služeb v kraji
 • Financování služeb pomáhajících zlepšit kvalitu života starým, nemohoucím a hendikepovaným (asistenční služby, pečovatelské služby, odlehčovací služby, stacionáře…)
 • Rodinnou péči o seniory, nemohoucí a hendikepované
 • Prevenci proti drogové závislosti
 • Spolupráci s církevními organizacemi na zajišťování sociálních služeb
 • Zpřísnění podmínek pro poskytování sociálních služeb pro lidi, kteří se dlouhodobě odmítají zařadit do společnosti

Průmysl a obchod

Podnikat v průmyslu či obchodě je dnes nesmírně těžké. Naše hospodářství svazují nesmyslné zákony, vyhlášky a limity z nichž většina přichází z Bruselu, ale některé i z Prahy či krajské úrovně.
Na tyto byrokratické nesmysly pak dohlíží správa, z níž část podléhá kraji. Připočtěme špatný stav infrastruktury a zjistíme, že podmínky pro hospodářský růst jižní Moravy jsou na velmi nízké úrovni.

V krajském zastupitelstvu budeme přísně dohlížet na kontrolní úřady státní správy, tak aby nedocházelo k šikaně podnikatelů. Zároveň zlepšíme úroveň silniční infrastruktury, abychom dodali našemu hospodářství potřebnou energii. Zlepšíme i spolupráci soukromých subjektů a škol. V neposlední řadě budeme skrze Asociaci krajů i zákonnou iniciativu požadovat liberalizaci průmyslu, obchodu i dalších odvětví.

 

Podpoříme:

 

 • Snížení byrokracie na krajské a obecní úrovní
 • Spolupráci podniků a škol
 • Stavba dopravní infrastruktury
 • Lidský přístup krajského úřadu k podnikatelům
 • Propagace výrobků a podniků z našeho kraje
 • Zvýšení informovanosti o aktuálních možnostech rozvojových příležitostí
 • Zlepšení podmínek pro investice v kraji
 • Prosazování zájmů malých, středních i velkých podniků z našeho kraje na republikové úrovni

Zemědělství a ochrana přírody

Ačkoliv patří náš kraj mezi nejúrodnější oblasti střední Evropy, naše zemědělství tomu rozhodně neodpovídá. Namísto kvality současné vládní strany podporují kvantitu. Podpora míří pouze velkým producentům, kteří často pěstují plodiny, jež vyčerpávají půdu a jejich přínos je diskutabilní (např. řepka a kukuřice). Menší a střední podnikatele v zemědělství ničí přemíra byrokracie, kde kupříkladu vinný slep musíte mít zapsaný buď jako vinárnu nebo jako výrobnu vína, přičemž pro oboje platí zcela jiné předpisy.

Naším cílem je rozvoj všech druhů zemědělství. Tedy malých, středních i velkých podniků. Měříme všem stejně. Chceme snížit byrokratickou zátěž pro zemědělce a potravináře, což přispěje k tomu, aby svůj čas věnovali svému podniku. Zároveň preferujeme, aby se naše zemědělství více soustředilo na kvalitu, než na kvantitu. Stejně tak, aby nedocházelo k degradaci půdy, kvůli čemuž pak mají jevy jako sucho či záplavy daleko horší dopady.

 

Podpoříme:

 

 • Výsadbu nových vinic, sadů a plodin skrze zrušení zbytečné byrokracie
 • Zkvalitnění půdy, budování remízků a větrolamů
 • Kroky zmírňující následky přírodních pohrom
 • Propagaci zemědělství jako klenotu jižní Moravy
 • Konkurenceschopné zemědělství
 • Šetrné odpadové hospodářství

Cestovní ruch

Cestovní ruch patří mezi jedno z rychle rostoucích odvětví v našem kraji.  Ačkoliv by se zdálo, že se toto odvětví rozvíjí bez problémů, tak opak je pravdou. Opět na tom má svoji vinu přemíra byrokracie a mnohdy její poněkud přehnaný výklad ze strany úředníků. Na druhou stranu v mnohém zaspal i kraj. Nekvalitní silnice, málo parkovišť, špatné či chybějící značení…to všechno patří k nedostatkům cestovního ruchu v našem kraji.

Na krajském zastupitelstvu se postaráme o efektivní investice do dopravní infrastruktury, rozšiřování parkovišť u památek a zlepšování směrových ukazatelů. Vynasnažíme se změnit předpisy, tak aby mohly podniky navázané na cestovní ruch v klidu fungovat. Zlepšíme podmínky pro všechny druhy turistiky, včetně vinařské. Uvítáme pořádání farmářských trhů, folklorních slavností a dalších kulturních akcí.

 

Podpoříme:

 

 • Zachování kulturního dědictví kraje, včetně péče o památky a folklorní akce
 • Posílení infrastruktury (informační místa, parkoviště atd.) v místech atraktivních pro turisty
 • Vznik a rozvoj podniků nabízejících pro turisty atraktivní zboží a služby
 • Kvalitnější marketing cestovního ruchu
 • Zlepšovaní podmínek pro vinařskou turistiku

Bezpečnost a obrana

Imigrační krize přinesla i do našeho kraje spoustu problémů. Na hranice byli posláni policisté, kteří nemohli dělat svoji běžnou činnost a tak vzrostla kriminalita v oblastech dále od hranic. Zároveň nebyl zcela dořešen systém ochrany hranic, ačkoliv víme, že i dnes jsou ilegálně překračovány jednotkami osob, které většinou míří dále do Německa.

V oblasti ochrany hranic budeme tlačit na Ministerstvo obrany. Ministerstvo vnitra a využijeme i zákonodárnou iniciativu, kterou kraj disponuje, abychom zavedli kvalitní opatření, která by v případě imigrační či jiné krize ohrožující naše hranice fungovala. Zároveň chceme celkově zvýšit úroveň bezpečnosti v našem kraji a zaměřit se zejména na problémové lokality a organizované zločinecké skupiny.

 

Podpoříme:

 

 • Prevenci ilegální imigrace a posílení ochrany hranic
 • Rozšíření hlídkové činnosti na úkor nadbytečné administrativy v ohrožených lokalitách
 • Konkrétní spolupráci se sousedními zeměmi proti organizovanému zločinu a jiným druhů kriminality
 • Vzdělávání žáků, studentů i řadových  občanů v rámci tzv. Ochrany obyvatelstva (sesuvy, povodně, úniky chemikálií, blackout apod.) a POKOS (Příprava občanů k obraně státu)
 • Investice do IZS
 • Budování Aktivních záloh ze strany vedení Jihomoravského kraje
 • Kvalitní krizové plány na obranu kraje v případě vzniku konfliktu a jiných mimořádných událostí
 • Využití zkušeností veteránů při řešení bezpečnostních otázek kraje
 • Ukončení dotací na nefunkční integrační a asimilační programy

Kultura a národní dědictví

Zákaz zabijaček, likvidace koštů vína a pálenek, zdanění výslužek, rozbořené památky… přesně tyto věci nám dost vadí. Mnoho památek, které by mohly lákat turisty, připomíná ruiny nebo se je podaří zachránit na poslední chvíli ze soukromých zdrojů (např. valtický Belveder, hrobka Liechtensteinů ve Vranově), přitom tato povinnost leží v doposud na státu a kraji. Farmářským trhům, otevřeným sklepům a jiným akcím hází úředníci často klacky pod nohy i tím, že na nich detailně prověřují každého živnostníka.

Budeme pečovat o naše památky, tak aby dokázaly přilákat další turisty. Nepodvolíme se zákazu koštů vína a pálenek. Naopak vítáme pořádání těchto kulturních akcí, včetně farmářských trhů a otevřených sklepů. Budeme bojovat za práva živnostníků a všech občanů proti nesmyslné šikaně ze strany státní správy.

 

Podpoříme:

 

 • Vznik soukromých divadel, knihoven a jiných institucí
 • Péči o památky
 • Pořádání folklorních událostí
 • Zachování koštů vína, piva, pálenek a pořádání plesů a zabíjaček
 • Pořádání farmářských trhů a regionálních potravin